Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dostępna
praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego -projekty konkursowe
Projekt skierowany jest do osób:
• z niepełnosprawnością,
• zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia
wsparciem Pomocy Społecznej
• bezrobotnych
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Kobiety
Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego
Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim
W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość
podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład którego wchodzi:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo indywidualne i grupowe
 • stypendia szkoleniowe
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb
 • 6 miesięczne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną
  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
  Rekrutacja do I edycji projektu odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021
  Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
  Kontakt telefoniczny bądź mailowy:
  17 8676 291, 668 517 359
  zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl
  https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca